Uitnodiging Ledenvergadering 2023 op maandag 8 mei aanstaande om 20.00 uur in De Horst

Begrafenisvereniging “De Laatste Eer” Sibculo

Ledenvergadering 2023

Datum:                                           08 mei 2023

Plaats:                                            MFC “De Horst” Sibculo

Tijd:                                                20.00 uur

AGENDA

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Verslag Ledenvergadering d.d. 20 juni 2022
 4. Jaarverslag 2022
 5. Financiën: Financieel Jaarverslag, verslag kascontrole, Actuarieel rapport.
 6. Vaststelling contributie en uitkeringsbedrag
  • Het bestuur stelt voor om de contributie met € 4,- per jaar te verhogen tot €44,- per jaar en het uitkeringsbedrag te handhaven op € 2.450. Dit om voldoende dekkingsgraad te behouden voor het uitkeringsbedrag.
 7. Bestuursverkiezing, zorg m.b.t. continuïteit vereniging vanwege onderbezetting bestuur.
  • Aftredend en herkiesbaar: Geert Huisman, herkiesbaar tot 2024; Jannie de Jong en Ria Hendriks, beide herkiesbaar tot 2026.
  • Verkiesbaar: nnb.
  • Om de continuïteit van de vereniging te kunnen waarborgen, dient het bestuur uit minimaal 5 personen te bestaan. Dat is nu nog het geval. Echter de afgelopen jaren is het niet gelukt om opvolging te vinden voor vertrekkende bestuursleden. Het bestuur heeft het standpunt ingenomen dat de minimum bezetting van het bestuur noodzakelijk is om zorgvuldig te kunnen blijven handelen richting onze leden. In de ledenvergadering willen wij de impact hiervan beeldvormend bespreken. Wat betekent dit voor de toekomst van de vereniging? Welke toekomstscenario’s (waaronder eventueel het opheffen van de vereniging) ziet het bestuur?  Leden die zich aangesproken voelen en mee willen praten en/of zich kandidaat willen stellen als bestuurslid worden van harte uitgenodigd om (vrijblijvend) de vergadering te bezoeken.
 8. Aankondiging wijziging Statuten vanwege Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen
  • De statuten van de vereniging worden gewijzigd waarvoor een besluit benodigd is van de ledenvergadering. Bedoeld besluit betreft de navolgende wijzigingen van de statuten van de vereniging:
   • de eenduidige vermelding van meerderjarigheid als voorwaarde om lid te kunnen zijn;
   • algehele nieuwe opstelling van de statuten van de vereniging, mede naar aanleiding van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen.
  • Voorgestelde wijziging is in te zien op website van de vereniging: www.delaatsteeersibculo.nl  
 9. Mededelingen vanuit Stichting Begraafplaats Sibculo door Albert de Jager
 10. Rondvraag
 11. Sluiting