Voorstel wijziging Statuten t.g.v. de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

De notaris heeft de statuten bekeken in het licht van de WBTR. De tegenstrijdig belang regeling en de regeling bij ontstentenis van bestuursleden ontbreken. Voorgesteld wordt om de statuten hierop aan te passen en te wijzigen en in de statuten een regeling voor belet of ontstentenis op te nemen waarmee de statuten voldoen aan de WBTR.  Voorgesteld wordt om de volgende bepalingen op te nemen in de statuten:

  • Bestuurders zullen niet mogen deelnemen aan beraadslagingen en stemmingen binnen het bestuur over onderwerpen waarvan zij een met de vereniging tegenstrijdig belang hebben. Welke onderwerpen dit zijn, bepaalt het bestuur. Bij die bepaling van onderwerpen zal ook de desbetreffende bestuurder deel mogen nemen aan de beraadslaging en stemrecht zal hebben.
  • In geval van belet of ontstentenis van alle bestuurders, bijvoorbeeld in geval van zij allen op grond van tegenstrijdig belang niet aan de besluitvorming mogen deelnemen, is de notaris, bewaarder van deze minuut, op verzoek van een belanghebbende bij wijze van voorlopige regeling bevoegd een persoon aan te wijzen die bevoegd zal zijn tot het verrichten van bestuursdaden. De bevoegdheid van de desbetreffende persoon zal slechts de handelingen betreffen waarvoor het belet geldt en eindigt zodra één of meer bestuurders bevoegd zullen zijn tot het verrichten van bestuursdaden.